Opis urządzenia

Z-Wave to DALI

Z-Wave to DALI to konwerter Z-Wave do sygnału magistrali DALI. Może być kontrolowany przez inne urządzenia Z-Wave. Można go włączyć i obsługiwać w dowolnej sieci Z-Wave z innymi certyfikowanymi urządzeniami Z-Wave innych producentów i/lub innych aplikacji.
Działa jako repeater sygnału Z-Wave (wszystkie niezasilane bateryjnie urządzenia w sieci będą działać jako repeatery, aby zwiększyć niezawodność sieci).
Urządzenie nie może działać jako kontroler sieci Z-Wave (podstawowy lub pomocniczy), dlatego do pełnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia potrzebna jest centrala z włączoną funkcją bezpieczeństwa.
Tryby szyfrowania, które obsługuje Z-Wave to DALI to S0, S2 Unauthenticated. Gdy urządzenie jest dodawane do sieci Z-Wave, można użyć centrali, aby włączyć tryb szyfrowania lub wyłączyć szyfrowanie (centrala powinna obsługiwać konfigurację trybu szyfrowania).

 

Opis produktu

A – Przycisk dodawania/usuwania urządzenia
B – Przełącznik umożliwiający wybór sterowania grupą lub adresem do obwodu DALI
C – Wejście zasilania 12/24VDC
D – Wyjście sygnału DALI
E – Przełączniki do ustawiania numeru grupy DALI (0-15) lub numeru adresu (0-63), który ma być kontrolowany, liczba równa się pozycji dziesiątek plus pozycji jednostek
F – 1*(0~9) do ustawiania pozycji jednostek
G – 10*(0~9) do ustawiania pozycji dziesiątek
H – Wskaźnik LED

Wróć na górę

Specyfikacja

Dane techniczne

 

Częstotliwość radiowa 868.42 MHz (EU)
908.42 MHZ(US)
921.42MHz (ANZ)
869.0 MHz (RU)
Wyjście Sygnał DALI
(Pobór prądu DALI < 2mA)
Zasilanie 12/24VDC
Pobór prądu 10mA
Temperatura pracy 0–40°C
Wilgotność względna 8% do 80%
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 45.5 x 45 x 20.3mm

Wróć na górę

Ostrzeżenia

Uwaga

NIE instaluj urządzenia przy włączonym zasilaniu.

NIE wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.

Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Wróć na górę

Instalacja

Instalacja i obsługa

UWAGA: Przed montażem produktu należy wyłączyć sieć zasilającą i zabezpieczyć ją przed ponownym włączeniem.

Dodawanie do sieci Z-Wave

 1. Ustaw centralę Z-Wave w tryb dodawania.
 2. Podłącz do zasilania Z-Wave to DALI, upewnij się, że nie należy on do żadnej sieci Z-Wave.
 • Gdy wskaźnik LED na urządzeniu Z-Wave to DALI miga szybko przez 6 sekund, oznacza to, że urządzenie nie należy do żadnej sieci. Potrójne naciśnięcie przycisku „Dodawania/usuwania”, spowoduje automatyczne dodanie do sieci.
 • Gdy wskaźnik LED jest stale włączony, oznacza to, że Z-Wave to DALI został już dodany do sieci. Najpierw należy ustawić go w tryb usuwania, po usunięciu zostanie on automatycznie ustawiony w tryb dodawania i będzie czekał na dodanie.

Wskaźnik LED zapali się na 3 s, aby potwierdzić dodanie.

 

Usuwanie z sieci Z-Wave

Są dwa sposoby usunięcia urządzenia z sieci:

Sposób 1: Usuwanie z głównego kontrolera:

 1. Ustaw centralę Z-Wave w tryb usuwania.
 2. Potrójnie naciśnij przycisk „Dodawania/usuwania”, Z-Wave to DALI zostanie ustawiony w tryb usuwania. Wskaźnik LED będzie szybko migał przez 6 s i czekał na usunięcie, następnie pozostanie stały na 3 s, aby potwierdzić usunięcie.


Istnieją 3 metody wyjścia z „trybu usuwania” dla Z-Wave to DALI. Po wyściu z „trybu usuwania” wskaźnik led przestanie szybko migać.

 • Automatyczne wyjście po udanym usunięciu.
 • Wyjście z trybu usuwania po upływie 10 sekund.
 • Wyłącz i włącz zasilanie kontrolera Z-Wave to DALI.

Uwaga: Gdy Z-Wave to DALI jest już dodany do sieci, potrójne naciśnięcie przycisku „Dodawania/usuwania”, spowoduje ustawienie w tryb usuwania.

 

Sposób 2: Reset fabryczny Z-Wave to DALI wymusi jego usunięcie z sieci (zapoznaj się z częścią „Reset fabryczny”).
Uwaga: Reset fabryczny nie jest zalecany jako metoda usuwania urządzenia z sieci. Używaj tej procedury tylko wtedy, gdy brakuje centrali w pobliżu lub w inne sposoby nie zadziałają.

 

Jak sprawdzić, czy Z-Wave to DALI jest już włączony do sieci
Istnieje metoda sprawdzenia, czy Z-Wave to DALI jest już dodany do sieci: Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia. Jeśli wskaźnik LED miga szybko przez 6 s, oznacza to, że Z-Wave to DALI nie należy do jakiejkolwiek sieci. Gdy wskaźnik LED jest stały, oznacza to, że Z-Wave to DALI został już dodany do sieci.

Reset fabryczny

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Dodawania/usuwania” przez ponad 10 sekund. Wskaźnik LED będzie świecił przez 3 sekundy, aby potwierdzić wykonanie resetu.

 

Schemat połączenia

Wróć na górę

Asocjacje

Asocjacje

Urządzenia Z-Wave, mogą kontrolować inne urządzenia Z-Wave. Relacja pomiędzy jednym urządzeniem kontrolującym inne urządzenie nazywana jest asocjacją.
Aby móc kontrolować inne urządzenie, urządzenie kontrolujące musi posiadać listę urządzeń, które będą otrzymywać polecenia kontrolujące. Listy te nazywane są grupami asocjacyjnymi i są zawsze powiązane z pewnymi zdarzeniami (np. naciśnięcie przycisku). W przypadku wystąpienia zdarzenia wszystkie urządzenia zapisane w danej grupie asocjacyjnej otrzymają wspólną komendę bezprzewodową.

Grupa asocjacyjna
Identyfikator grupy: 1
Nazwa grupy: Lifeline
Max. ilość węzłów: 5
Opis:

 • Przywrócenie ustawień fabrycznych w Z-Wave to DALI, powoduje wysłanie klasy komend „Device Reset Locally Notification V1” do powiązanych urządzeń tej grupy w celu zgłoszenia informacji o przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia.
 • W przypadku zmiany wartości ON/OFF lub natężenia światła w Z-Wave to DALI, wysłana zostaje klasa poleceń „Basic Report” do powiązanych urządzeń tej grupy, aby zgłosić informacje o wartości ON/OFF lub natężeniu światła.

 

Ustawianie i wyłączanie asocjacji:

Uwaga: Wszystkie informacje o asocjacjach zostaną automatycznie wyczyszczone po usunięciu Z-Wave to DALI z sieci.
Ustaw asocjację w centrali, polecenie zostanie wysłane do Z-Wave to DALI:
Centrala wyśle polecenie do Z-Wave to DALI używając „Command Class ASSOCIATION”.

 

Obsługa urządzenia

Krótko naciśnij przycisk Dodawania/usuwania na urządzeniu Z-Wave to DALI, aby włączyć/wyłączyć urządzenia sterujące w obwodzie DALI.

 

Node Information Frame

Node Information Frame zawiera informacje o typie urządzenia i możliwościach technicznych. Dodanie i usunięcie urządzenia jest potwierdzane przez wysłanie Node Information Frame. Poza tym wysyłanie Node Information Frame może być konieczne w przypadku niektórych operacji sieciowych.

 

Jak wysłać Node Information Frame:

Kiedy Z-Wave to DALI jest ponownie ustawiony w tryb dodawania/usuwania, wyśle Node Information Frame.

Istnieją 2 rodzaje operacji:

 1. Gdy wskaźnik LED na Z-Wave to DALI świeci się stałym światłem, naciśnij trzykrotnie przycisk „Dodawania/usuwania”. Urządzenie Z-Wave to DALI zostanie ustawione w tryb dodawania/usuwania, a następnie wyśle ramkę Node Information Frame.
 2. Gdy wskaźnik LED szybko miga na urządzeniu przez 6 s, oznacza to, że urządzenie Z-Wave to DALI jest w trybie dodawania. Można wykonać dwie operacje:
  • Naciśnij trzykrotnie przycisk dodawania/usuwania, Z-Wave to DALI zostanie ponownie ustawiony w tryb dodawania i wyśle Node Information Frame.
  • Wyłącz i włącz Z-Wave to DALI, zostanie on automatycznie ustawiony w tryb dodawania i wyśle Node Information Frame.

 

Wróć na górę

Konfiguracja

Konfiguracja

WSPIERANE KLASY POLECEŃ

Node Info Wersja Wspierane
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO V2
COMMAND_CLASS_SECURITY V1
COMMAND_CLASS_SECURITY_2 V1
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE V2
COMMAND_CLASS_SUPERVISION V1
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC V2 TAK
COMMAND_CLASS_VERSION V2 TAK
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL V4 TAK
COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION V1 TAK
COMMAND_CLASS_SCENE_ACTUATOR_CONF V1 TAK
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION V8 TAK
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION V2 TAK
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION V2 TAK
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO V3 TAK
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL V1 TAK
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY V1 TAK
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD V4 TAK

 

 

Parametry zaawansowane

Możliwe wartości:
0 – urządzenie po włączeniu zasilania pozostanie wyłączone
1 – urządzenie po włączeniu zasilania włączy się
2 – przywrócenie stanu przed awarii zasilania
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Włączenie/wyłączenie wysyłania raportu podstawowego do Lifeline gdy zmieni się stan obciążenia (Gdy wartość ustawiona jest na 1, ponowne włączenie zasilanie Z-Wave to DALI spowoduje automatyczne, ponowne wysłanie raportu podstawowego).

Możliwe wartości:
0
– Wyłączenie wysyłania raportu podstawowego
1
– Włączenie wysyłania raportu podstawowego
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – nieaktywny tryb świetlny
1 – tryb zanikania i wygaszania, kolory ustawione przez parametr 8
2 – tryb błyskowy, kolory ustawione przez parametr 8
Wartość domyślna: 0x00
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 jest najwolniejsze
255 jest najszybsze
Wartość domyślna: 0xF3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 -nieograniczony czas
1~0xFF – czasy wykonania 1~255
Wartość domyślna: 0x00
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Barwa jest ważna tylko dla trybu zanikania (fade in) i wygaszania (fade out), trybu flash.

Możliwe wartości:
0~0xFF: barwa
Wartość domyślna: 0x00
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Uwaga: Parametry o numerach 5-8 są parametrami łączonymi, zaleca się użycie Configuration Bulk Set do konfiguracji synchronicznej.

 

Definicje numerów parametrów

Parametr numer 2 określa stan obciążenia po ponownym włączeniu zasilania:

 • Wartość 0 – urządzenie po włączeniu zasilania pozostanie wyłączone
 • Wartość 1 – urządzenie po włączeniu zasilania włączy się
 • Wartość 2 – przywrócenie stanu przed awarii zasilania

Parametr numer 3 włącza/wyłącza wysyłanie raportu podstawowego do Lifeline po zmianie stanu obciążenia:

 • Wartość 0 wyłącza wysyłanie
 • Wartość 1 włącza wysyłanie

Parametr numer 7 określa czas wykonywania trybu sceny:

 • Wartość 0 to nieograniczony czas
 • Wartość 1~0xFF to 1~255 razy

Parametr numer 8 definiuje barwę trybu sceny:

 • Wartość 0~0xFF to barwa 0~255

 

Wybór trybu sterowania adresami/grupami DALI

 • Do wyboru trybu sterowania Adresem/Grupą służy przełącznik obrotowy.
 • Gdy strzałka przełącznika obrotowego znajduje się w pozycji Add, wybierany jest tryb sterowania adresowego.
 • Gdy strzałka przełącznika obrotowego znajduje się w pozycji Group, wybierany jest tryb sterowania grupą.

 

Wybór adresu DALI, który ma być sterowany

 • Po wybraniu trybu kontroli adresu, użyj dwóch przełączników obrotowych do ustawienia numeru adresu (00-64), aby wybrać adres DALI (00-63), który chcesz kontrolować, liczba jest równa pozycji dziesiątek plus pozycja jednostek.
 • Ustaw numer adresu jako 0, wszystkie urządzenia DALI na obwodzie będą sterowane przez transmisję.
 • Ustaw numer adresu jako X oprócz 0 (01-64), sterowane będą urządzenia o adresie DALI X-1.

Uwaga: jeżeli X ustawiony jest jako 64, to urządzenia sterujące o adresie DALI 63 będą sterowane przez kontroler.

 

Zapoznaj się z poniższą szczegółową tabelą ustawień adresów:

Ustawienie Numeru Adresu Wybrany Adres DALI
0 Transmisja
1 0
2 1
3 2
4 3
…63 …62

 

 

Wybór grupy DALI, która ma być sterowana

 • Po wybraniu trybu sterowania grupą, użyj dwóch przełączników obrotowych do ustawienia numeru grupy, aby wybrać grupę DALI (możliwość wyboru 0-15), którą chcesz sterować. Liczba jest równa pozycji dziesiątek plus pozycji jednostek.
 • Sterownik DALI umożliwia wysyłanie poleceń włączania/wyłączania i ściemniania do 1 grupy urządzeń na obwodzie DALI.
 • Gdy numer grupy jest ustawiony jako 0, wszystkie urządzenia DALI na obwodzie będą sterowane przez transmisję.
 • Gdy numer grupy jest ustawiony jako X oprócz 0 (1-15), sterownik będzie sterował grupą DALI X-1.

Uwaga: W pierwszej kolejności zgrupuj wszystkie urządzenia sterujące DALI na obwodzie przez kontroler główny.

 

Zapoznaj się z poniższą szczegółową tabelą ustawień grup:

Ustawienie Numeru Grupy Wybrana Grupa DALI
0 Transmisja
1 0
2 1
3 2
4 3
…15 …14

 

Wróć na górę