Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Button to kompaktowe, zasilane bateryjnie urządzenie kompatybilne ze standardem Z-Wave Plus. Pozwala na kontrolę innych urządzeń poprzez sieć Z-Wave oraz uruchamianie scen utworzonych w Systemie FIBARO.

Za pomocą jednego do pięciu kliknięć lub przez przytrzymanie przycisku można wyzwalać różne akcje, zdefiniowane przez użytkownika. W trybie paniki każde naciśnięcie przycisku skutkuje uruchomieniem Alarmu FIBARO.

Dzięki małym wymiarom i bezprzewodowej komunikacji, FIBARO Button można zamontować w dowolnym miejscu, na każdej powierzchni i w dowolnej orientacji, np. obok łóżka lub pod blatem biurka.

Wróć na górę

Najważniejsze cechy

Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,

 • Urządzenie współpracuje z FIBARO Home Center lub dowolnym innym kontrolerem sieci Z-Wave,
 • W pełni bezprzewodowy – zasilanie bateryjne i komunikacja z wykorzystaniem protokołu Z-Wave,
 • Można zainstalować w dowolnym miejscu,
 • Niezwykle łatwa instalacja – połóż lub przyklej na wybranej powierzchni,
 • Wiele wariantów kolorystycznych: czarny, biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, brązowy.

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave Plus; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

FIBARO Button jest w pełni kompatybilny ze standardem Z-Wave PLUS. W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave+ oraz tryb Security.

Wróć na górę

Dane techniczne

Typ bateriil: ER14250 ½AA 3.6V
Czas pracy baterii: ok. 2 lata (przy domyślnych ustawieniach
i maksymalnie 10 naciśnięciach dziennie)
Temperatura pracy: 0 – 40°C (32 – 104°F)
Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa: 868,4 lub 869,8 MHz EU;
908,4, 908,42 lub 916,0 MHz US;
921,4 lub 919,8 MHz ANZ;
869,0 MHz RU;
Moc nadawania: do 1 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 40 m w budynkach
(zależne od ukształtowania terenu
i konstrukcji budynku)
Wymiary
(średnica x wysokość):
46 x 34 mm
(1.81″ x 1.34″)

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Wróć na górę

Instalacja

Podstawowe uruchomienie

 1. Wciśnij i przekręć przycisk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć obudowę.
 2. Usuń pasek papieru zabezpieczający baterię.
 3. Wciśnij i przekręć przycisk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć obudowę.
 4. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 5. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 6. Naciśnij przycisk 6 lub więcej razy.
 7. Zaczekaj, aż kontroler potwierdzi dodanie urządzenia do systemu.
 8. Zamontuj urządzenie w wybranym miejscu wykorzystując dołączoną podkładkę samoprzylepną.
 9. Naciśnij przycisk 4 razy, aby wybudzić urządzenie.

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie do sieci

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Naciśnij przycisk 6 lub więcej razy.
 4. Zaczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Dodawanie w trybie security musi odbywać się w odległości do 2 metrów od kontrolera.

W przypadku problemów z dodaniem do sieci powtórz procedurę dodawania.

Wróć na górę

Usuwanie z sieci

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca wszystkie domyślne parametry urządzenia.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Ustaw kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Naciśnij przycisk 6 lub więcej razy.
 4. Zaczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 5. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Resetowanie urządzenia

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co oznacza, że wszystkie informacje na temat kontrolera Z-Wave i ustawień użytkownika zostaną usunięte. Aby zresetować urządzenie:

 1. Naciśnij przycisk 5 razy.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekund.

Wróć na górę

Wybudzanie urządzenia

Urządzenie musi zostać wybudzone, aby otrzymać informacje o nowej konfiguracji od kontrolera, jak ustawienia parametrów i asocjacji.

Naciśnij przycisk 4 razy, aby wybudzić urządzenie.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

1 kliknięcie wyślij komendę do zasocjowanych urządzeń (domyślnie włącz/wyłącz) i/lub uruchom scenę
2 kliknięcia wyślij komendę do zasocjowanych urządzeń (domyślnie włącz z maksymalną wartością) i/lub uruchom scenę
3 kliknięcia wyślij komendę do zasocjowanych urządzeń (brak domyślnej akcji) i/lub uruchom scenę
4 kliknięcia wybudź urządzenie i/lub uruchom scenę
5 kliknięcia rozpocznij procedurę resetu (naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby potwierdzić) i/lub uruchom scenę
6 lub więcej kliknięć uruchom tryb uczenia (dodawanie/usuwanie)
Przytrzymanie wyślij komendę do zasocjowanych urządzeń (rozpocznij zwiększanie/zmniejszanie wartości) i/lub uruchom scenę
Zwolnienie wyślij komendę do zasocjowanych urządzeń (zatrzymaj zwiększanie/zmniejszanie wartości) i/lub uruchom scenę

Wróć na górę

Dodatkowe funkcje

Identyfikator scen

Urządzenie potrafi aktywować sceny w kontrolerze Z-Wave poprzez wysłanie identyfikatora sceny (zawsze równy 1) i atrybutu, który pozwala na rozpoznanie typu akcji.

Akcja Atrybut
1 kliknięcie  Key Pressed 1 time
2 kliknięcia  Key Pressed 2 times
3 kliknięcia  Key Pressed 3 times
4 kliknięcia  Key Pressed 4 times
5 kliknięć  Key Pressed 5 times
Przytrzymanie  Key Held Down
Puszczenie  Key Released

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Button umożliwia asocjację czterech grup:
1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “On/Off” jest przypisana do kliknięć przycisku i jest wykorzystywana do włączania/wyłączania zasocjowanych urządzeń.
3. grupa asocjacyjna – “Dimmer” jest przypisana do wciśnięcia i przytrzymania przycisku i jest wykorzystywana do zmiany poziomu zasocjowanych urządzeń.
4. grupa asocjacyjna – “Alarm“ jest przypisana do kliknięć i przytrzymania przycisku (zgodnie z ustawieniami parametru 30), jest wykorzystywana do wysyłania ramek alarmowych do zasocjowanych urządzeń.

Button w grupach 2, 3 i 4 umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych lub wielokanałowych (MultiChannel) na grupę, za wyjątkiem grupy „LifeLine” zarezerwowanej wyłącznie dla kontrolera, która pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń.
W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Naciśnij przycisk 4 razy, aby wybudzić urządzenie.

Każda nowa kolejność asocjacji podana w podczas gdy komendy asocjacyjne są już wysyłane do urządzeń, anuluje poprzednią.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Button umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji, które wybieramy zaznaczając odpowiednie pola.

Aby skonfigurować Button (wykorzystując FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Naciśnij przycisk 4 razy, aby wybudzić urządzenie.

Interwał wybudzania

Możliwe wartości: 0 lub 3600-64800 (w sekundach, 1h – 18h)
Wartość domyślna: 0 (tylko ręczne wybudzanie)

Urządzenie będzie budzić się co podany interwał czasowy i komunikować się z kontrolerem. Po nawiązaniu komunikacji urządzenie dokona aktualizacji parametrów, asocjacji i ustawień, a następnie przejdzie w stan czuwania Z-Wave.

W przypadku braku komunikacji (np. z powodu braku zasięgu) urządzenie przejdzie w stan czuwania i podejmie kolejną próbę podczas następnego wybudzenia.

Interwał budzenia ustawiony na 0 wyłącza okresowe wybudzanie
urządzenia. Możliwe jest ręczne wybudzenie urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku 4 razy.

Parametr określa w wyniku jakich akcji urządzenie wyśle przypisany identyfikator i atrybut sceny do kontrolera.

Możliwe wartości:
1 – 1 kliknięcie
2 – 2 kliknięcia
4 – 3 kliknięcia
8 – 4 kliknięcia
16 – 5 kliknięć
32 – Key Held Down
64 – Key Released
Wartość domyślna: 127 (wszystko)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 1 np. 1+2=3, oznacza, że pojedyncze lub podwójne wciśnięcie przycisku spowoduje wysłanie identyfikatora sceny.

Parametr określa jak będą wysyłane komendy do poszczególnych grup asocjacyjnych: w trybie bezpiecznym/standardowym. Parametr aktywny tylko po dodaniu urządzenia w trybie bezpiecznym sieci Z-Wave. Nie dotyczy 1. grupy asocjacyjnej “Lifeline”

Możliwe wartości:
1 – 2. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
2 – 3. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
4 – 4. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
Wartość domyślna: (wszystkie)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 3 np. 1+2=3, oznacza, że 2. i 3. grupa są wysyłane w trybie bezpiecznym.

Parametr określa jakie komendy będą wysyłane do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej po pojedynczym kliknięciu.

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – SWITCH ON (włącz)
2 – SWITCH OFF (wyłącz)
3 – SWITCH ON/OFF (włącz/wyłącz) – na przemian
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ustawienie parametrów 11, 13, 15, 21, 23 i 25 na odpowiednią wartość spowoduje:
1-99 - wymuszenie poziomu zasocjowanych urządzeń
255 - ustawienie zasocjowanych urządzeń na ostatnio zapamiętany stan lub ich włączenie

Parametr określa wartość komendy SWITCH ON (włącz) wysyłanej do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej po pojedynczym kliknięciu.

Możliwe wartości: 1-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa jakie komendy będą wysyłane do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej po dwukrotnym kliknięciu.

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – SWITCH ON (włącz)
2 – SWITCH OFF (wyłącz)
3 – SWITCH ON/OFF (włącz/wyłącz) – na przemian
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa wartość komendy SWITCH ON (włącz) wysyłanej do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej po dwukrotnym kliknięciu.

Możliwe wartości: 1-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 99
Wartość domyślna: 2 [bajty]

Parametr określa jakie komendy będą wysyłane do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej po trzykrotnym kliknięciu.

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – SWITCH ON (włącz)
2 – SWITCH OFF (wyłącz)
3 – SWITCH ON/OFF (włącz/wyłącz) – na przemian
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa wartość komendy SWITCH ON (włącz) wysyłanej do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej po trzykrotnym kliknięciu.

Możliwe wartości: 1-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa jakie komendy będą wysyłane do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej po pojedynczym kliknięciu.

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – SWITCH ON (włącz)
2 – SWITCH OFF (wyłącz)
3 – SWITCH ON/OFF (włącz/wyłącz) – na przemian
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa wartość komendy SWITCH ON (włącz) wysyłanej do urządzeń z 3 grupy asocjacyjnej po pojedynczym kliknięciu.

Możliwe wartości: 1-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa jakie komendy będą wysyłane do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej po dwukrotnym kliknięciu.

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – SWITCH ON (włącz)
2 – SWITCH OFF (wyłącz)
3 – SWITCH ON/OFF (włącz/wyłącz) – na przemian
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa wartość komendy SWITCH ON (włącz) wysyłanej do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej po dwukrotnym kliknięciu.

Możliwe wartości: 1-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 99
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa jakie komendy będą wysyłane do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej po trzykrotnym kliknięciu.

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – SWITCH ON (włącz)
2 – SWITCH OFF (wyłącz)
3 – SWITCH ON/OFF (włącz/wyłącz) – na przemian
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa wartość komendy SWITCH ON (włącz) wysyłanej do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej po trzykrotnym kliknięciu.

Możliwe wartości: 1-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 255
Wartość domyślna: 2 [bajty]

Parametr określa jakie komendy będą wysyłane do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku.

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – START LEVEL CHANGE UP (rozjaśnianie)
2 – START LEVEL CHANGE DOWN (ściemnianie)
3 – START LEVEL CHANGE UP/DOWN (ściemnianie/rozjaśnianie) – na przemian
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa akcje, które spowodują wysłanie ramek alarmowych do urządzeń z 4. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości:
1 – 1 kliknięcie
2 – 2 kliknięcia
4 – 3 kliknięcia
8 – 4 kliknięcie
16 – 5 kliknięć
32 – Przytrzymanie przycisku
64 – Zwolnienie przycisku
Wartość domyślna: 127 (all)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 30 np. 1+2=3, oznacza, że wciśniecie przycisku jedno lub dwukrotnie spowoduje wysłanie ramki alarmowej.

Wróć na górę

Pomoc techniczna

FAQ


FIBARO Button to kompaktowe, zasilane bateryjnie urządzenie kompatybilne ze standardem Z-Wave Plus. Pozwala na kontrolę innych urządzeń poprzez sieć Z-Wave oraz uruchamianie scen utworzonych w Systemie FIBARO.

Za pomocą przycisku można wykonać 8 różnych akcji, pojedyncze / podwójne / potrójne kliknięcie, przytrzymanie dla każdego przycisku i sekwencji.

The Button jest zasilany baterią ER14250 ½AA. Bateria jest dołączona do urządzenia.

Szacowana żywotność baterii z jednokrotnie dodanym urządzeniem, ustawieniami domyślnymi, bezpośrednim zasięgiem i maksymalnie 10 wciśnięciami na dzień to 2 lata.

Kliknij The Button 4 razy, aby go obudzić. The Button musi zostać wybudzony, aby otrzymywać informacje o nowej konfiguracji z kontrolera Z-Wave, takie jak parametry i powiązania.

Możesz kontrolować dowolną liczbę urządzeń za pomocą scen, które można przypisać do 6 różnych akcji.

Za pomocą urządzenia The Button możesz kontrolować większość urządzeń za pomocą scen i powiązań (tylko urządzenia Z-Wave).

Parametry można zmienić po zalogowaniu się do interfejsu Home Center w sekcji Urządzenia. Znajdź The Button na liście i kliknij kartę Zaawansowane.

Zasięg urządzenia The Button jest bardzo zależny od ukształtowania terenu i konstrukcji budynku i wynosi do 50 m na zewnątrz i do 40 m w pomieszczeniach zamkniętych.

Aby zresetować urządzenie, kliknij The Button dokładnie 5 razy, a następnie naciśnij i przytrzymaj The Button przez co najmniej 5 sekund. Po zwolnieniu powinien się zresetować.

Upewnij się, że pasek papieru został usunięty spod baterii i bateria jest odpowiednio spolaryzowana (+ u góry).

Upewnij się, że urządzenie jest zasilane i znajduje się w zasięgu kontrolera. Pamiętaj, aby kliknąć The Button przynajmniej 6 razy, możesz spróbować użyć innego tempa. Możesz także zresetować urządzenie przed następną próbą.

Wróć na górę