pb_iconFIBARO Button to kompaktowy, bezprzewodowy kontroler z obsługą HomeKit, zasilany bateryjnie, wykorzystujący technologię Bluetooth® low energy.

Umożliwia ono sterowanie akcesoriami HomeKit za pomocą funkcji Automatyzacji.

Różne działania można wywołać jednym kliknięciem, dwoma kliknięciami lub przytrzymaniem przycisku.

Dzięki małym wymiarom i bezprzewodowej komunikacji, FIBARO Button można zamontować w dowolnym miejscu, na każdej powierzchni i w dowolnej orientacji, np. obok łóżka lub pod blatem biurka.

WwAH_logo

Podstawowa aktywacja

 1. Wciśnij i przekręć przycisk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć obudowę.
  but
 2. Wyjmij blokadę baterii i sprawdź, czy bateria jest prawidłowo umieszczona.
 3. Wciśnij i przekręć przycisk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć obudowę.
 4. Sparuj urządzenie w sposób opisany w następnej sekcji: Parowanie urządzenia.
 5. Zamontuj urządzenie w wybranym miejscu wykorzystując dołączoną podkładkę samoprzylepną.

Parowanie urządzenia

 1. Otwórz aplikację Ustawienia w urządzeniu z systemem iOS.
 2. Przejdź do sekcji Bluetooth® i włącz funkcję Bluetooth®.
 3. Umieść urządzenie obok urządzenia z systemem iOS.
 4. Otwórz na swoim urządzeniu z systemem iOS wybraną aplikację zgodną z HomeKit.
 5. Znajdź kod konfiguracji HomeKit na ostatniej stronie skróconej instrukcji obsługi dołączonej do pudełka.
  kod
 6. Rozpocznij parowanie z aplikacją HomeKit.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z artykułem: How to set up FIBARO The Button

Reset

but2

Resetowanie przycisku do ustawień fabrycznych:
Procedura Reset umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, w tym sparowanie z HomeKit.

 1. Naciśnij przycisk dokładnie 3 razy.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 10 sekund.
 3. Długi sygnał dźwiękowy potwierdzi zresetowanie.

Funkcjonalności

Przycisk wykrywa, czy został wciśnięty jeden raz, dwa razy lub przytrzymany, a następnie zgłasza to do urządzenia iOS.
Na podstawie wykrytych działań można tworzyć automatyzacje. (zobacz przykład).

Przycisk mierzy poziom naładowania baterii co 24 godziny i zgłasza ten fakt do urządzenia iOS. Dodatkowo, jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%, akcesorium zgłosi stan niskiego poziomu naładowania baterii do urządzenia iOS.

Przycisk jest wyposażony we wbudowany brzęczyk, który sygnalizuje stan urządzenia, np. identyfikację (3 potrójne sygnały dźwiękowe) lub potwierdzenie zresetowania (długi sygnał dźwiękowy). Jeśli jest włączona, urządzenie może również reagować na działania za pomocą sygnałów dźwiękowych. Urządzenie potwierdzi liczbę wykonanych kliknięć taką samą liczbą sygnałów dźwiękowych (np. dwa kliknięcia - dwa sygnały dźwiękowe). Przytrzymanie będzie sygnalizowane przerywanym dźwiękiem.

Dane techniczne

Zasilanie: Bateria 3,6 V DC
Typ baterii: ER14250 ½AA
Czas pracy baterii: ok. 2 lata (maks. 10 pchnięć dziennie)
Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Protokół radiowy: Bluetooth® low energy
Częstotliwość radiowa: 2.4 GHz
Moc nadawania: up to 8.5 dBm (EIRP)
Zakres: do 50 m (zasięg swobodny)
(164 stóp)
Temperatura pracy: 0-40°C (32-104°F)
Wymiary (średnica x wysokość): 46 x 34 mm
(1.81" x 1.34")

Ostrożnie: Używanie baterii innych niż podane w specyfikacji może spowodować wybuch. Należy je utylizować w odpowiedni sposób, przestrzegając zasad ochrony środowiska.


 • Do sterowania tym urządzeniem zgodnym z HomeKit zalecany jest system iOS 10 lub nowszy.
 • Sterowanie urządzeniem HomeKit automatycznie i z dala od domu wymaga telewizora Apple TV z systemem tvOS 10 lub nowszym albo iPada z systemem iOS 10 lub nowszym, skonfigurowanego jako główny moduł domowy.


Informacje prawne

Niniejszym Fibar Group S.A. oświadcza, że FIBARO The Button jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Eksploatacja jest uzależniona od spełnienia dwóch poniższych warunków:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

2. Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.

Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga

Zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta lub podmiot rejestrujący niniejsze urządzenie, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi tego urządzenia zgodnie z przepisami Federalnej Komisji Łączności.

Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w taki sposób, aby radiator znajdował się w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka.

kosz2Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wszystkie informacje, w tym, ale nie wyłącznie, informacje dotyczące cech, funkcjonalności i/lub innych specyfikacji produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Fibaro zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany lub aktualizacji swoich produktów, oprogramowania lub dokumentacji bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Fibaro i logo Fibar Group są znakami towarowymi Fibar Group S.A.

Znak towarowy i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Fibar Group S.A. odbywa się na podstawie licencji.

Apple, iPhone, iPad, iPad Air i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. HomeKit jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Wszystkie inne marki i nazwy produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Użycie logo Works with Apple HomeKit oznacza, że urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do podłączenia odpowiednio do iPoda touch, iPhone'a lub iPada i uzyskało od twórcy certyfikat zgodności ze standardami wydajności firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami prawnymi.

FAQ

Akcesoria

Do wykonania jest kilka czynności:
a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
b) Upewnij się, że urządzenie znajduje się blisko urządzenia z systemem iOS.
c) Upewnij się, że używasz prawidłowego kodu konfiguracji.
d) Jeśli posiadasz więcej niż jedno identyczne urządzenie, skorzystaj z funkcji "Identyfikuj".
e) Jeśli urządzenie nie nawiązuje połączenia lub jest już połączone z innym domem, może być konieczne jego zresetowanie.

Do wykonania jest kilka czynności:
a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
b) Upewnij się, że urządzenie dodatkowe znajduje się w pobliżu urządzenia przenośnego.
c) Jeśli urządzenie zostało właśnie podłączone, poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
d) Jeśli urządzenie nie nawiązuje połączenia lub jest już połączone z innym domem, może być konieczne jego zresetowanie.

Urządzenie należy usunąć ręcznie za pomocą interfejsu aplikacji.

Konieczne jest przeprowadzenie procedury resetowania urządzenia zgodnie z jego instrukcją obsługi.

Istnieją dwie możliwe przyczyny takiej sytuacji:
a) Urządzenie jest poza zasięgiem. Zbliż się z urządzeniem mobilnym i spróbuj ponownie.
b) Bateria jest rozładowana i wymaga wymiany.

Niestety, nie. Przycisk może być zasilany tylko za pomocą baterii (ER14250 ½AA 3,6 V DC).

Przycisk jest w stanie rozpoznać: 1x kliknięcie, 2x kliknięcie i przytrzymanie.

Możesz przypisać do nich działania za pomocą naszej aplikacji FIBARO for HomeKit lub aplikacji Apple Home.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z artykułem: Turn on the light with The Button.

Tak, jest to możliwe przy użyciu naszej aplikacji FIBARO dla HomeKit.

Aby to osiągnąć, konieczne jest wykorzystanie automatyzacji.

Nie, efekt dźwiękowy ma niewielki wpływ na żywotność baterii.

Otwórz obudowę, wyjmij zużytą baterię, włóż nową i zamknij pokrywę.Ogólne

HomeKit to framework dla automatyki domowej opracowany przez Apple. Technologia HomeKit zapewnia łatwy i bezpieczny sposób sterowania urządzeniami wyposażonymi w HomeKit za pomocą Siri na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Certyfikacja HomeKit gwarantuje, że wszystkie urządzenia będą ze sobą bezproblemowo współpracować.

Urządzenia te (Akcesoria) to produkty obsługujące HomeKit, które mają na opakowaniu oficjalną plakietkę "Works with Apple HomeKit". Akcesoria te są certyfikowane przez firmę Apple w ramach jej programu MFi.

Nie, w systemie HomeKit używane są różne protokoły komunikacyjne. Niektórzy producenci mogą udostępnić łącza (Bridges) umożliwiające ich współpracę z HomeKit.

Tak, można sterować akcesoriami HomeKit, utworzonymi pomieszczeniami i scenami oraz pytać o ich stan. Po zablokowaniu urządzenia niektórymi akcesoriami nie można sterować za pomocą poleceń Siri. Na przykład, aby móc użyć Siri do otwarcia drzwi, trzeba odblokować urządzenie.

Nie, ta funkcja nie jest obecnie dostępna.

FIBARO wprowadziło nowe czujniki ruchu, zalania i drzwi/okien, które wykorzystują BLE i współpracują z HomeKit.

Nie, urządzenie z systemem iOS (iOS 9.3 lub nowszy) pełni rolę centrali/sterownika, ale Apple TV lub iPad (iOS 10 lub nowszy) umożliwia zdalne korzystanie z nich za pośrednictwem usługi iCloud.

Nie, ale w AppStore dostępna jest nowa aplikacja o nazwie FIBARO for HomeKit Connected Devices, przeznaczona do sterowania urządzeniami HomeKit.

Tak, ale musisz mieć głośnik HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generacji) lub iPada.
Więcej informacji można znaleźć na stronie wsparcia firmy Apple: https://support.apple.com/en-us/HT207057

Nie, ale zwiększy zasięg Bluetooth i umożliwi korzystanie ze zdalnego połączenia przez iCloud. Alternatywnie można użyć iPada (z systemem iOS 10 lub nowszym) lub głośnika HomePod.

Tak, można nimi sterować za pomocą Apple TV (4. generacji) lub innych urządzeń Wi-Fi obsługujących tunelowanie, jeśli znajdują się one w zasięgu akcesoriów.

Akcesoria HomeKit korzystające z BLE są w stanie gotowości, aby zmniejszyć zużycie baterii. Pierwsza komunikacja w stanie gotowości spowoduje wybudzenie urządzenia, a kolejne polecenia należy wykonywać bez opóźnień do następnego stanu gotowości.

Nie, ale jest to zalecane. Akcesoria FIBARO powinny współpracować z każdą aplikacją zgodną z HomeKit.

Aby odzyskać kod konfiguracji urządzenia, skontaktuj się z działem pomocy technicznej FIBARO (e-mail: [email protected]) i dołącz dowód zakupu urządzenia i jego numer seryjny lub zdjęcie urządzenia z widocznym numerem seryjnym.

Użyj funkcji "Identify" (Identyfikuj) w aplikacji mobilnej, a wybrane akcesorium zidentyfikuje się, migając lub wydając dźwięk (zgodnie z instrukcją obsługi).

Tak, każdy produkt FIBARO, który ma na opakowaniu plakietkę "Works with Apple HomeKit", jest certyfikowany przez firmę Apple w ramach jej programu MFi.

Sterowanie tym akcesorium firmy FIBARO obsługującym HomeKit wymaga telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch z systemem iOS 9.3 lub nowszym.

Tak, wystarczy dodać akcesoria do ulubionych, a będą one widoczne w Centrum sterowania i na Apple Watch.

Nie, ale jest to zalecane. Każde sparowane akcesorium jest przypisywane do Twojego konta iCloud i umożliwia korzystanie z niego na wszystkich Twoich urządzeniach z systemem iOS.

Każdy produkt obsługujący HomeKit powinien mieć na opakowaniu plakietkę "Works with Apple HomeKit".

Tak, ale musisz skonfigurować głośnik HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generacji) lub iPada jako domowe urządzenie centralne.
Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej firmy Apple: https://support.apple.com/en-us/HT208940

Tak, jest to możliwe.
Więcej informacji można znaleźć na stronie wsparcia firmy Apple: https://support.apple.com/en-gb/HT208709

Tylko jeśli chcesz sterować akcesoriami HomeKit za pomocą wielu urządzeń z systemem iOS lub Apple TV przy użyciu tego samego konta iCloud.

Tak, możliwe jest skonfigurowanie więcej niż jednego domu. Możesz skonfigurować je samodzielnie lub zostać zaproszony przez kogoś innego.
Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej firmy Apple: https://support.apple.com/en-gb/HT208709