Downloads

Opis i funkcje urządzenia

Opis

Zdalnie sterowane FIBARO Smart Module i Double Smart Module są zaprojektowane do włączania i wyłączania urządzeń lub obwodów elektrycznych.

Smart Module (FGS-214) pozwala kontrolować jedno urządzenie lub obwód, a Double Smart Module (FGS-224) pozwala kontrolować maksymalnie dwa urządzenia lub obwody.

Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwala na instalację produktu w obudowach innych urządzeń. Urządzeniami można sterować za pośrednictwem sieci Z-Wave lub bezpośrednio za pomocą podłączonych przycisków.

Wróć na górę

Główne funkcje

 • Działa z różnymi typami przełączników i przycisków.
 • Wspiera tryb chroniony Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2 Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG.
 • Działa jako wzmacniacz sygnału Z-Wave (wszystkie urządzenia niebateryjne w sieci, będą działać jako wzmacniacze sygnału w celu zwiększenia niezawodności sieci).
 • Może być używany ze wszystkimi urządzeniami z certyfikatem Z-Wave Plus i powinien być kompatybilny z takimi urządzeniami produkowanymi przez innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave Plus oraz tryb Security.

Wróć na górę

Dane techniczne

Napięcie zasilania

100-240V~ 50/60Hz lub 24-30V DC

Prąd znamionowy obciążenia

Smart Module (FGS-214):

6.5A

Double Smart Module (FGS-224):

6A na kanał
9.5A łącznie

Kompatybilne typy obciążeń

rezystancyjne i żarowe

Typ elementu wykonawczego

przekaźnik mikroszczelinowy μ

Maks. długość przewodów

3 metry

Zalecany przekrój przewodów

0.2–2.0mm2 (24–14 AWG)
(w zależność od obciążenia)

Temperatura pracy

0–35°C

Wilgotność pracy

0–95% wilgotności względnej bez kondensacji

Protokół radiowy

Z-Wave (czip serii 500)

Częstotliwość radiowa

868.0–868.6MHz; 869.7–870.0MHz

Maks. moc nadawania

+5dBm

Zasięg radiowy

do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach
(w zależności od terenu i materiałów
budowlanych)

Wymiary
(Wysokość x Szerokość x Głębokość)

42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Zgodność z dyrektywami UE

2011/65/EU
2015/863
2014/53/EU

 

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Wróć na górę

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
  • Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  • Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Nawet po wyłączeniu urządzenia na jego zaciskach może występować napięcie. Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 • Nie ingeruj w urządzenie!
  Nie modyfikuj tego urządzenia w żaden sposób, który nie został zawarty w tej instrukcji.
 • Inne urządzenia!
  Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę uprawnień wynikających z gwarancji dla innych podłączonych urządzeń, jeśli połączenie jest niezgodne z ich instrukcją.
 • Ten produkt przeznaczony jest do użytku w suchym miejscu wewnątrz budynku.
  Nie do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w pobliżu wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie występuje woda lub wilgoć.
 • To nie zabawka!
  Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Wróć na górę

Instalacja

Przed przystąpieniem do instalacji

Podłączenie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

 • Nie zasilaj urządzenia przed ukończeniem instalacji w chronionym środowisku,
 • Sprawdź instrukcję obsługi/naprawy urządzenia, którym chcesz sterować, aby upewnić się, że połączenie jest bezpieczne i dozwolone,
 • Podłączaj tylko zgodnie z jednym ze schematów,
 • Zawsze używaj tego samego źródła zasilania dla zacisków L i IN,
 • Nie podłączaj urządzeń, które nie są zgodne ze specyfikacją lub odpowiednimi normami bezpieczeństwa,
 • Nie umieszczaj urządzenia w metalowych obudowach lub na metalowych powierzchniach, ponieważ może to znacznie zmniejszyć zasięg działania.

Objaśnienia do schematów:

S1 – zacisk dla 1. przełącznika

S2 – zacisk dla 2. przełącznika

Q/Q1 – zacisk wyjściowy dla 1. kanału

Q2 – zacisk wyjściowy dla 2. kanału

IN – zacisk wejściowy dla obydwu kanałów

L – zacisk dla przewodu fazowego / +

N – zacisk dla przewodu neutralnego / –

B – przycisk serwisowy

1 – obudowa urządzenia/systemu

2 – urządzenie elektryczne

Wróć na górę

Połączenie elektryczne

 1. Wyłącz napięcie sieciowe (używając bezpieczników) lub odłącz zasilacz.
 2. Połącz zgodnie z jednym z poniższych schematów:

  Schemat 1: Przykładowe połączenie Smart Module

  Schemat 2: Przykładowe połączenie Double Smart Module
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Dokręć śruby zacisków przy pomocy śrubokręta PH1.
 5. Po zakończeniu montażu, włącz napięcie sieciowe lub zasilacz.
 6. Zaświecenie diody LED oznacza, że urządzenie jest zasilone.
 7. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave (zobacz następny rozdział).

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

W przypadku problemów z dodaniem urządzenia, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

Dodawanie ręcznie

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave ręcznie:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Szybko, trzykrotnie kliknij przycisk podłączony do S1/S2 lub przycisk serwisowy.
 4. LED będzie migał na żółto, poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Jeśli dodajesz w Security S2 Authenticated, wprowadź podkreślony fragment kodu DSK (z etykiety na opakowaniu).
 6. Wynik dodawania urządzenia zostanie potwierdzony przez kontroler sieci Z-Wave i LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Magenta – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

Dodawanie za pomocą SmartStart

Produkty z funkcją SmartStart mogą być dodane do sieci Z-Wave poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonym na produkcie poprzez kontroler umożliwiający dodawanie za pomocą funkcji SmartStart. Produkty SmartStart zostaną dodane automatycznie w przeciągu 10 minut od włączenia w zasięgu sieci.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji SmartStart:

 1. Upewnij się, że SmartStart, kontroler musi obsługiwać tryb Security S2 (patrz instrukcja kontrolera).
 2. Wprowadź pełny kod DSK do kontrolera. Jeśli kontroler ma funkcję skanowania QR, zeskanuj kod QR umieszczony na etykiecie na pudełku.
 3. Zasil urządzenie.
 4. Zaczekaj na rozpoczęcie procesu dodawania (do kilku minut), jest to sygnalizowane poprzez miganie żółtej diody LED.
 5. Rezultat dodawania zostanie potwierdzony przez wiadomość kontrolera sieci Z-Wave i LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Magenta – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

Wróć na górę

Usuwanie z sieci Z-Wave

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca domyślne wartości wszystkich parametrów.

Upewnij się, że przywrócenie parametrów do ustawień fabrycznych nie spowoduje uszkodzenia podłączonego urządzenia, zalecamy uprzednie odłączenie go.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Zasil urządzenie.
 2. Ustaw kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Szybko, trzykrotnie kliknij przycisk serwisowy.
 4. Dioda LED zacznie migać na żółto. Poczekaj, aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 5. Prawidłowe usunięcie urządzenia zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave i czerwoną diodę LED.

Wróć na górę

Test zasięgu Z-Wave

Urządzenie posiada wbudowany mechanizm umożliwiający sprawdzenie zasięgu sieci Z-wave.

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Aby przetestować zasięg głównego kontrolera:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk serwisowy, aby wejść w menu.
 2. Poczekaj, aż dioda LED zaświeci na magentowy i zwolnij przycisk.
 3. Szybko kliknij przycisk serwisowy, by potwierdzić wejście w menu.
 4. Dioda LED zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).
 5. Aby wyjść z trybu testu zasięgu naciśnij krótko przycisk serwisowy.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

 • Dioda pulsuje w kolorze zielonym – urządzenie próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
 • Dioda świeci w kolorze zielonym – urządzenie komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.
 • Dioda pulsuje w kolorze żółtym – urządzenie szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
 • Dioda świeci w kolorze żółtym – urządzenie komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.
 • Dioda pulsuje w kolorze magentowym – urządzenie próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.
 • Dioda świeci w kolorze czerwonym – urządzenie nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Moduł może zmieniać tryb komunikacji z bezpośredniej na komunikację z użyciem routingu i odwrotnie, zwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy zasięgu komunikacji bezpośredniej.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Obsługa kanałów za pomocą wejść

Przełącznik chwilowy/dzwonkowy (parametr 20 na 0):

1x kliknięcie – zmiana stanu kanału na stan przeciwny

Przełącznik klasyczny z synchronizacją (parametr 20 na 1):

1x kliknięcie – zmiana stanu kanału na stan przeciwny do stanu przekaźnika (OFF jeśli rozwarte, ON jeśli zwarte)

Przełącznik klasyczny z pamięcią (parametr 20 na 2):

1x kliknięcie – zmiana stanu kanału na stan przeciwny

Domyślnie, wejście S1 steruje 1. kanałem, a wejście S2 steruje 2. kanałem (jesli obecny). Może zostać to zamienione parametrami 24 oraz 25.

Domyślnie, wyjścia są ustawione jako NO (normalnie otwarte). To znaczy, że styki pozostają rozwarte kiedy wyłączone, zwarte kiedy włączone. Może to być zamienione na NC (normalnie zamknięte) za pomocą parametrów 162/163 i wtedy styki pozostają zwarte kiedy urządzenie jest wyłączone, i rozwarte kiedy urządzenie jest włączone.

Wróć na górę

Wskazania wizualne

Wbudowana dioda LED wskazuje aktualny status urządzenia.

Po zasileniu urządzenia:

 • Zielony – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (bez Security S2 Authenticated)
 • Magenta – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (z Security S2 Authenticated)
 • Czerwony – urządzenie nie dodane do sieci Z-Wave.

Aktualizacja:

 • Migający cyjan – aktualizacja w trakcie,
 • Zielony – aktualizacja zakończona powodzeniem,
 • Czerwony – aktualizacja zakończona niepowodzeniem.

Menu:

 • Migający zielony – wchodzenie do menu (dodano bez Security S2 Authenticated)
 • Migająca magenta – wchodzenie do menu (dodano z Security S2 Authenticated)
 • Migający czerwony – wchodzenie do menu (nie dodano do sieci Z-Wave)
 • Magenta – test zasięgu sieci Z-Wave,
 • Żółty – przywracanie ustawień fabrycznych.

Wróć na górę

Menu

Menu pozwala na przeprowadzenie akcji sieci Z-Wave. Aby użyć menu:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk serwisowy, aby wejść w menu.
 2. Dioda LED zasygnalizuje status dodania przez 3 sekundy (patrz 7.2: Wskazania wizualne), a następnie wyłączy się na 3 sekundy.
 3. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie sygnalizuje pożądaną pozycję za pomocą koloru:
  • Magenta – test zasięgu sieci Z-Wave
  • Żółty – reset do ustawień fabrycznych
 4. Szybko kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór.

Wróć na górę

Przywracanie ustawień fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych. Przywrócenie do ustawień fabrycznych nie resetuje pamięci zużycia energii.

Upewnij się, że przywrócenie parametrów do ustawień fabrycznych nie spowoduje uszkodzenia podłączonego urządzenia, zalecamy uprzednie odłączenie go.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk serwisowy, aby wejść w menu.
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci się na żółto.
 3. Szybko kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór.
 4. Po kilku sekundach urządzenie zostanie zrestartowane, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody.

Wróć na górę

Dodatkowe funkcje

Aktywacja scen

Urządzenie może aktywować sceny w kontrolerze Z-Wave poprzez wysłanie identyfikatora sceny i atrybutu danej akcji korzystając z klasy komend Central Scene.

Domyślnie wszystkie sceny są aktywowane, zmień ustawienia parametrów 40 i 41, aby wyłączyć aktywację scen dla wybranych akcji.

Przycisk

Akcja

ID Sceny

Atrybut

Przycisk podłączony do terminala S1

Naciśnięcie

1

Key Pressed 1 time

Podwójne naciśnięcie

1

Key Pressed 2 times

Potrójne naciśnięcie*

1

Key Pressed 3 times

Przytrzymanie**

1

Key Held Down

Zwolnienie**

1

Key Released

Przycisk podłączony do terminala S2

Naciśnięcie

2

Key Pressed 1 time

Podwójne naciśnięcie

2

Key Pressed 2 times

Potrójne naciśnięcie*

2

Key Pressed 3 times

Przytrzymanie**

2

Key Held Down

Zwolnienie**

2

Key Released

 

* Aktywacja potrójnego naciśnięcia uniemożliwi usuwanie tym wejściem.

** Niedostępne dla przycisków bistabilnych.

Wróć na górę

Konfigurcja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami w sieci Z-wave.

Dozwolone asocjacje:

 • raportowanie stanu urządzenia do kontrolera Z-Wave (za pomocą grupy Lifeline),
 • tworzenie prostych automatyzacji poprzez sterowanie innymi urządzeniami bez udziału głównego kontrolera (przy użyciu grup przypisanych do akcji na urządzeniu).

  Polecenia wysyłane do grup asocjacyjnych odzwierciedlają działanie przycisku zgodnie z konfiguracją urządzenia, np. Włączenie pierwszego kanału za pomocą przycisku spowoduje wysłanie ramki odpowiedzialnej za tę samą akcję.

Smart Module zapewnia asocjacje 2 grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).

2. grupa asocjacyjna – “On/Off” służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku (używa klasy komend Basic).

Double Smart Module zapewnia asocjacje 3 grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).

2. grupa asocjacyjna – “On/Off” służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku (używa klasy komend Basic).

3. grupa asocjacyjna – “On/Off (2)” służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku dla drugiego kanału (używa klasy komend Basic).

Urządzenie umożliwia sterowanie 5 regularnymi lub wielokanałowymi urządzeniami na grupę asocjacyjną, z wyjątkiem grupy “LifeLine” która jest zarezerwowana dla kontrolera i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia.

Polecenia wysłane do grup asocjacyjnych zależne od ustawień

Polecenia są wysyłane przy użyciu klasy Basic Command Class. Wartości poniżej są domyślne, ale mogą zostać dostosowane za pomocą parametrów 156-161.

Parametr 150/151

Parametr 152/153

1 kliknięcie

2 kliknięcia

Przełącznik chwilowy lub klasyczny z pamięcią
(parametr 20/21 na 0 lub 2)

0, 1 lub 3

255 (ON) jeśli WYŁĄCZONE
0 (OFF) jeśli WŁĄCZONE

99 (maks.)

2

0 lub 1

255 (ON) jeśli WYŁĄCZONE
0 (OFF) podczas odliczania

99 (maks.)

2

255 (WŁĄCZONE)

99 (maks.)

Klasyczne bez pamięci
(parametr 20/21 na 1)

255 (ON) jeśli WYŁĄCZONE
0 (OFF) jeśli WŁĄCZONE

99 (maks.)

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Urządzenie można dostosować do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów.

Ustawienia można dostosowywać za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego urządzenie jest dodane. Sposób dostosowywania może się różnić w zależności od kontrolera.

W interfejsie FIBARO parametry są prezentowane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Dostpne parametry:

Parametr określa stan przekaźników po awarii zasilania (np. zaniku zasilania).

Dla trybów automatycznego wyłączania i cyklicznego przełączania parametr nie ma znaczenia, przekaźniki zawsze pozostają wyłączone.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 1 (przywróć stan)

Dostępne wartości:

0 – pozostaw wyłączone po przywróceniu zasilania

1 – przywróć zapamiętany stan po przywróceniu zasilania

2 – przywróć zapamiętany stan po przywróceniu zasilania, ale dla klasycznych przełączników (parametr 20/21 ustawiony na 1) ustaw taki sam stan, jak stan przełączników

20. Wejście S1 – typ przełącznika”]

Parametr określa rodzaj oraz sposób działania przełącznika podłączonego do wejścia S1.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (przełącznik chwilowy)

Dostępne wartości:

0 – chwilowy (dzwonkowy)

1 – klasyczny z synchronizacją (styki zwarte – ON, styki rozwarte – OFF)

2 – klasyczny z pamięcią (urządzenia zmienia stan na przeciwny po każdej zmianie stanu przełącznika)

21. Wejście S2 – typ przełącznika”]

Parametr określa rodzaj oraz sposób działania przełącznika podłączonego do wejścia S2.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (przełącznik chwilowy)

Dostępne wartości:

0 – chwilowy (dzwonkowy)

1 – klasyczny z synchronizacją (styki zwarte – ON, styki rozwarte – OFF)

2 – klasyczny z pamięcią (urządzenia zmienia stan na przeciwny po każdej zmianie stanu przełącznika)

Parametr pozwala na odwrócenie działania wejść S1 i S2 bez fizycznej zamiany podłączonych przewodów (np. w przypadku nieprawidłowego podłączenia).

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (domyślnie)

Dostępne wartości:

0 – domyślnie (S1 – 1. kanał, S2 – 2. kanał)

1 – odwrócone (S1 – 2. kanał, S2 – 1. kanał)

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Parametr pozwala na odwrócenie działania wyjść Q1 i Q2 bez fizycznej zamiany podłączonych przewodów (np. w przypadku nieprawidłowego podłączenia).

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (domyślnie)

Dostępne wartości:

0 – domyślnie (Q1 – 1. kanał, Q2 – 2. kanał)

1 – odwrócone (Q1 – 2. kanał, Q2 – 1. kanał,)

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00] (disabled)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Notification Type

2B – Notification Status

3B – Event/State Parameters

4B [LSB] – action:

0x00 – no action, 0x01 – turn ON, 0x02 – turn OFF, 0x03 – turn ON/OFF continuously

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Water Alarm, any notification, no action)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Notification Type

2B – Notification Status

3B – Event/State Parameters

4B [LSB] – action:

0x00 – no action, 0x01 – turn ON, 0x02 – turn OFF, 0x03 – turn ON/OFF continuously

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x01, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Smoke Alarm, any notification, no action)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Notification Type

2B – Notification Status

3B – Event/State Parameters

4B [LSB] – action:

0x00 – no action, 0x01 – turn ON, 0x02 – turn OFF, 0x03 – turn ON/OFF continuously

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x02, 0xFF, 0x00, 0x00]

(CO Alarm, any notification, no action)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Notification Type

2B – Notification Status

3B – Event/State Parameters

4B [LSB] – action:

0x00 – no action, 0x01 – turn ON, 0x02 – turn OFF, 0x03 – turn ON/OFF continuously

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x04, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Heat Alarm, any notification, no action)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Notification Type

2B – Notification Status

3B – Event/State Parameters

4B [LSB] – action:

0x00 – no action, 0x01 – turn ON, 0x02 – turn OFF, 0x03 – turn ON/OFF continuously

Parametr określa czas trwania sekwencji alarmowej. Po upływie czasu ustawionego w tym parametrze, alarm jest przerywany, a przekaźnik powracają do normalnej pracy, ale nie przywracają stanu sprzed wystąpienia alarmu.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 600 (10min)

Dostępne wartości:

0 – do odwołania

1-32400 (1s-9h, 1s step) – czas trwania

Parametr określa, które akcje skutkują wysłaniem przypisanych do nich identyfikatorów sceny. Wartości można łączyć (np. 1+2=3 oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia).

Włączenie scen dla potrójnego kliknięcia wyłącza wejście urządzenia w tryb uczenia się przez potrójne kliknięcie.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 15 (wszystkie aktywne)

Dostępne wartości:

0 – sceny nie są wysyłane

1 – pojedyncze kliknięcie

2 – podwójne kliknięcie

4 – potrójne kliknięcie

8 – krótkie przytrzymanie

Parametr określa, które akcje skutkują wysłaniem przypisanych do nich identyfikatorów sceny. Wartości można łączyć (np. 1+2=3 oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia).

Włączenie scen dla potrójnego kliknięcia wyłącza wejście urządzenia w tryb uczenia się przez potrójne kliknięcie.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 15 (wszystkie aktywne)

Dostępne wartości:

0 – sceny nie są wysyłane

1 – pojedyncze kliknięcie

2 – podwójne kliknięcie

4 – potrójne kliknięcie

8 – krótkie przytrzymanie

Parametr pozwala na wybranie trybu pracy dla 1. kanału. Czas dla trybów jest ustawiany przy pomocy parametru 154. Reakcja na wciśnięcie klawisza w trybach jest ustawiana przy pomocy parametru 152.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (normalna praca)

Dostępne wartości:

0 – normalna praca

1 – opóźnione wyłącznie

2 – automatyczne wyłączenie

3 – cykliczne przełączenia

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Parametr pozwala na wybranie trybu pracy dla 2. kanału. Czas dla trybów jest ustawiany przy pomocy parametru 155. Reakcja na wciśnięcie klawisza w trybach jest ustawiana przy pomocy parametru 153.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (normalna praca)

Dostępne wartości:

0 – normalna praca

1 – opóźnione wyłącznie

2 – automatyczne wyłączenie

3 – cykliczne przełączenia

Parametr określa jak urządzenie zachowuje się w trybach z parametrem czasowym po wciśnięciu przełącznika S1.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (wyłącz tryb)

Dostępne wartości:

0 – wyłącza tryb i przywraca stan domyślny

1 – brak reakcji – tryb działa do jego zakończenia

2 – resetuje licznik – zaczyna odliczanie czasu od początku

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Parametr określa jak urządzenie zachowuje się w trybach z parametrem czasowym po wciśnięciu przełącznika S2.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (wyłącz tryb)

Dostępne wartości:

0 – wyłącza tryb i przywraca stan domyślny

1 – brak reakcji – tryb działa do jego zakończenia

2 – resetuje licznik – zaczyna odliczanie czasu od początku

Parametr pozwala ustawić czas dla trybów czasowych (opóźnionego/automatycznego wyłączenia) dla 1. kanału.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 5 (0,5s)

Dostępne wartości:

0 – 0,1 sekund

1-32000 – 0,1-3200 sekund, krok 0,1s

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Parametr pozwala ustawić czas dla trybów czasowych (opóźnionego/automatycznego wyłączenia) dla 2. kanału.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 5 (0.5s)

Dostępne wartości:

0 – 0.1 seconds

1-32000 – 0.1-3200 seconds, 0.1s step

Parametr określa wartość komendy włączenia wysyłanej do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej przy sterowaniu z wejścia S1.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 255

Dostępne wartości:

0 – wyłącz
1-99 – włącz i ustaw poziom
255 – włącz z ostatnim poziomem

Parametr określa wartość komendy wyłączenia wysyłanej do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej przy sterowaniu z wejścia S1.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – wyłącz
1-99 – włącz i ustaw poziom
255 – włącz z ostatnim poziomem

Parametr określa wartość komendy wysyłanej do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej przy dwukrotnym kliknięciu wejścia S1.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 99

Dostępne wartości:

0 – wyłącz
1-99 – włącz i ustaw poziom
255 – włącz z ostatnim poziomem

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Parametr określa wartość komendy włączenia wysyłanej do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej przy sterowaniu z wejścia S2.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 255

Dostępne wartości:

0 – wyłącz
1-99 – włącz i ustaw poziom
255 – włącz z ostatnim poziomem

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Parametr określa wartość komendy wyłączenia wysyłanej do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej przy sterowaniu z wejścia S2.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – wyłącz
1-99 – włącz i ustaw poziom
255 – włącz z ostatnim poziomem

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Parametr określa wartość komendy wysyłanej do urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej przy dwukrotnym kliknięciu wejścia S2.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 99

Dostępne wartości:

0 – wyłącz
1-99 – włącz i ustaw poziom
255 – włącz z ostatnim poziomem

Parametr określa typ wyjścia Q/Q1.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (Normalnie Otwarte)

Dostępne wartości:

0 – Normalnie Otwarte (styki przekaźnika otwarte po wyłączeniu, zamknięte po włączeniu)

1 – Normalnie Zamknięte (styki przekaźnika zamknięte po wyłączeniu, otwarte po włączeniu)

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Parametr określa typ wyjścia Q2.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (Normalnie Otwarte)

Dostępne wartości:

0 – Normalnie Otwarte (styki przekaźnika otwarte po wyłączeniu, zamknięte po włączeniu)

1 – Normalnie Zamknięte (styki przekaźnika zamknięte po wyłączeniu, otwarte po włączeniu)

Parametr dostępny tylko dla Double Smart Module”

Gdy blokada jest włączona, oba wyjścia nie mogą być włączone jednocześnie.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (blokada wyłączona)

Dostępne wartości:

0 – blokada wyłączona

1 – blokada włączona

Wróć na górę