Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Roller Shutter 3 został zaprojektowany do sterowania roletami, markizami, żaluzjami, bramami oraz innymi urządzeniami napędzanymi jednofazowymi silnikami prądu przemiennego.

FIBARO Roller Shutter 3 umożliwia dokładne pozycjonowanie rolet oraz, w przypadku żaluzji, precyzyjne sterowanie lamelkami. Urządzenie pozwala także na pomiar mocy czynnej i zużycia energii. Moduł może być sterowany zdalnie, poprzez kontroler sieci Z-Wave, lub manualnie, za pomocą podłączonych do niego przycisków.

Wróć na górę

Najważniejsze cechy

 • kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave i Z-Wave+,
 • wspiera tryb chroniony sieci Z-Wave (Z-Wave Network Security) S0 z szyfrowaniem AES oraz S2 z szyfrowaniem PRNG,
 • obsługuje silniki rolet z mechanicznymi oraz elektrycznymi krańcówkami,
 • działa w oparciu o zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe,
 • umożliwia pomiar mocy czynnej oraz łącznego zużycia energii,
 • współpracuje z różnymi typami przycisków: monostabilnymi, bistabilnymi, oraz roletowymi,
 • przeznaczony do instalacji w puszkach natynkowych oraz podtynkowych spełniających krajowe normy bezpieczeństwa.

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave+ oraz tryb Security.

Wróć na górę

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 100-240V~ 50/60 Hz
Prąd znamionowy: 4,2A dla obciążenia rezystancyjnego
1,7A dla silników z kompensacją mocy (obciążenie indukcyjne)
Wspierane napędy: jednofazowe silniki AC
Wymagane krańcówki: elektroniczne lub mechaniczne
Pobór mocy: do 0,8W
Temperatura pracy: 0-35°C
Element aktywny: przełącznik (micro-gap μ)
Do montażu w puszkach:  Ø ≥ 50mm, głębokość ≥ 60mm
Protokół radiowy: Z-Wave (chip serii 500)
Moc sygnału radiowego: EIRP do 6dBm
Częstotliwość radiowa: 868,4 lub 869,8 Mhz EU
908,4 lub 916,0 Mhz US
921,4 lub 919,8 Mhz ANZ
869,0 Mhz RU
Zasięg: do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach (w zależności od ukształtowania terenu i rodzaju zabudowy)
Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 42,50 x 38,25 x 20,30 mm
Zgodność z dyrektywami UE: RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

 

Wróć na górę

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
  • Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  • Nawet po wyłączeniu urządzenia na jego zaciskach może występować napięcie. Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Wszelkie prace mające na celu zmianę konfiguracji połączeń bądź zmianę obciążenia należy zawsze wykonywać po uprzednim odłączeniu napięcia sieciowego za pomocą odłącznika/bezpiecznika
   instalacyjnego znajdującego się w obwodzie.
 • Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa ewakuacji!
  • Stanowczo niezalecane jest sterowanie wszystkimi roletami jednocześnie. W celach bezpieczeństwa przynajmniej jedna roleta powinna posiadać niezależne sterowanie, aby zapewnić bezpieczną drogę ewakuacji w sytuacji awaryjnej.

Wróć na górę

Instalacja

Przed przystąpieniem do instalacji

Podłączenie Roller Shutter 3 w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

 • Podłączaj urządzenie tylko zgodnie z jednym ze schematów.
 • Nie podłączaj do napędów zasilanych prądem stałym (DC), urządzenie przeznaczone jest tylko do silników zasilanych prądem przemiennym (AC).
 • Nie podłączaj do większych obciążeń niż zalecane.
 • Montuj tylko w puszkach podtynkowych spełniających właściwe normy bezpieczeństwa i o głębokości nie mniejszej niż 60 mm.
 • Używaj łączników elektrycznych zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
 • Długość przewodów użytych do podłączenia przełącznika sterującego nie powinna przekraczać 20m.
 • Podłączaj silniki do rolet tylko z elektronicznymi lub mechanicznymi krańcówkami.

Objaśnienia do schematów:
S1 – zacisk 1 klawisza łącznika (używany do dodawania oraz usuwania urządzenia)
S2 – zacisk 2 klawisza łącznika
Q2 – zacisk 2 wyjścia na silnik rolety
Q1 – zacisk 1 wyjścia na silnik rolety
L – zacisk przewodu fazowego
N – zacisk przewodu neutralnego
B – przycisk serwisowy (używany do dodawania/usuwania urządzenia oraz obsługi trybu menu)

 

Wskazówki układania anteny:

 • Poprowadź antenę w możliwie dużej odległości od metalowych elementów (przewody przyłączeniowe, wsporniki pierścieniowe itp.), aby zapobiec zakłóceniom sygnału radiowego.
 • Metalowe powierzchnie w bezpośrednim otoczeniu (np. metalowe puszki podtynkowe, metalowe listwy ościeżnicowe) mogą wpływać negatywnie na zasięg urządzenia!
 • Nie należy modyfikować długości anteny. Jest ona idealnie dopasowana do pasma, w którym pracuje system.
 • Upewnij się, że antena nie wystaje poza puszkę instalacyjną.

Wróć na górę

Standardowe rolety

Podłączenie urządzenia do standardowej rolety:

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Otwórz puszkę instalacyjną.
 3. Podłącz urządzenie zgodnie z poniższym schematem:
 4. Zweryfikuj poprawność instalacji.
 5. Ułóż urządzenie i jego antenę w puszce instalacyjnej.
 6. Zamknij puszkę instalacyjną i podłącz napięcie sieciowe.
 7. Włącz napięcie sieciowe.

Wróć na górę

Rolety z wbudowanym sterownikiem

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Otwórz puszkę instalacyjną.
 3. Podłącz urządzenie zgodnie z poniższym schematem:
 4. Zweryfikuj poprawność instalacji.
 5. Ułóż urządzenie i jego antenę w puszce instalacyjnej.
 6. Zamknij puszkę instalacyjną i podłącz napięcie sieciowe.
 7. Włącz napięcie sieciowe.

Wróć na górę

Napęd bramy

Podłączenie urządzenia do napędu bramy:

 • Instalacja napędu bramy może być wykonana tylko przez uprawnionych instalatorów.
 • Napęd bramy musi być wyposażony w krańcówki.
 • Zaleca się podłączenie bariery podczerwieni typu NC, która zatrzyma bramę w przypadku przerwania wiązki.
 • Zaleca się także podłączenie awaryjnego przycisku stop do przewodu neutralnego (N) w napędzie. W nagłych sytuacjach, wciśnięcie przycisku spowoduje odcięcie zasilania i zatrzyma bramę.
 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Otwórz puszkę instalacyjną.
 3. Podłącz urządzenie zgodnie z poniższym schematem:
 4. Zweryfikuj poprawność instalacji.
 5. Ułóż urządzenie i jego antenę w puszce instalacyjnej.
 6. Zamknij puszkę instalacyjną i podłącz napięcie sieciowe.
 7. Włącz napięcie sieciowe.

Wróć na górę

Kalibracja pozycjonowania

Kalibracja to proces, w którym urządzenie rozpoznaje parametry silnika oraz rodzaj zastosowanych krańcówki.

Proces kalibracji jest konieczny, aby urządzenie mogło prawidłowo rozpoznawać pozycje rolet.

Procedura polega na pełnym automatycznym przejeździe pomiędzy krańcówkami (w górę, w dół, i z powrotem).

Jeśli proces kalibracji nie przebiega prawidłowo (np. nie rozpoczyna się, czasy przejazdu są za krótkie, zbyt długie, lub bardzo niedokładne), dostosuj wartość parametru 155 (np. zmniejsz go o połowę).

Kalibracja przy użyciu przełącznika monostabilnego

 1. Upewnij się, że:
  • urządzenie jest podłączone,
  • terminale S1 i S2 są podłączone do przycisku monostabilnego,
  • urządzenie jest dodane do sieci Z-Wave,
  • parametr 151 jest ustawiony na 1 lub 2.
 2. Przytrzymaj przycisk  lub  na co najmniej 3 sekundy.
 3. Przytrzymaj ten sam przycisk ponownie, na co najmniej 3 s.
 4. Przytrzymaj ten sam przycisk ponownie, na co najmniej 3 s.
 5. Urządzenie wykona proces kalibracji wykonując pełen cykl – w górę, w dół, i z powrotem.
 6. Zweryfikuj, czy pozycjonowanie działa prawidłowo.

Kalibracja przy użyciu przycisku B

 1. Upewnij się, że:
  • urządzenie jest podłączone,
  • urządzenie jest dodane do sieci Z-Wave,
  • parametr 151 jest ustawiony na 1 lub 2.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 3. Poczekaj, aż dioda LED zaświeci na biało.
 4. Szybko puść przycisk B, a następnie naciśnij go krótko.
 5. Urządzenie wykona proces kalibracji wykonując pełen cykl – w górę, w dół, i z powrotem.
 6. Zweryfikuj, czy pozycjonowanie działa prawidłowo.

Kalibracja przy użyciu parametru

 1. Upewnij się, że:
  • urządzenie jest podłączone,
  • urządzenie jest dodane do sieci Z-Wave,
  • parametr 151 jest ustawiony na 1 lub 2.
 2. Ustaw parametr 150 na 2.
 3. Urządzenie wykona proces kalibracji wykonując pełen cykl – w górę, w dół, i z powrotem.
 4. Parametr 150 zostanie ustawiony na 1, po tym jak zakończy się proces kalibracji.
 5. Zweryfikuj, czy pozycjonowanie działa prawidłowo.

Kalibracja przy użyciu przełącznika monostabilnego

 1. Upewnij się, że:
  • urządzenie jest podłączone,
  • terminale S1 i S2 są podłączone do przycisku monostabilnego,
  • urządzenie jest dodane do sieci Z-Wave,
  • parametr 151 jest ustawiony na 2,
  • żaluzje są skalibrowane.
 2. Domyślnie, czas pełnego przejścia ustawiony jest na 150 (1,5 sekundy) w parametrze 152.
 3. Obracaj lamelkami pomiędzy skrajnymi pozycjami trzymając przycisk  lub  :
  • Jeśli po pełnym obrocie lamelek, żaluzje się podniosą lub opuszczą, zmniejsz wartość parametru 152,
  • Jeśli po pełnym cyklu, lamelki nie osiągną swojej końcowej pozycji, zwiększ wartość parametru 152.
 4. Powtarzaj poprzedni krok, aż osiągniesz zadowalający efekt pozycjonowania.
 5. Zweryfikuj, czy pozycjonowanie działa prawidłowo. Poprawnie skonfigurowane pozycjonowanie lamelek nie powinno sprawiać, że żaluzje się podnoszą lub opuszczają.

Kalibracja pozycjonowania rolet z wbudowanym sterownikiem

 1. Upewnij się, że:
  • urządzenie jest podłączone,
  • terminale S1 i S2 są podłączone do przycisku monostabilnego,
  • urządzenie jest dodane do sieci Z-Wave,
  • parametr 151 jest ustawiony na 5 lub 6.
 2. Domyślnie, czas pełnego przejścia ustawiony jest na 600 (6 sekund) w parametrach 155 i 156.
 3. Poruszaj roletami pomiędzy krańcówkami naciskając przycisk  lub :
  • Jeśli roleta zatrzyma się zanim osiągnie najwyższą pozycję, zwiększ wartość parametru 155,
  • Jeśli roleta nie zatrzyma się po osiągnięciu najwyższej pozycji, zmniejsz wartość parametru 155,
  • Jeśli roleta zatrzyma się zanim osiągnie najniższą pozycję, zwiększ wartość parametru 156,
  • Jeśli roleta nie zatrzyma się po osiągnięciu najniższej pozycji, zmniejsz wartość parametru 156.
 4. Powtarzaj poprzedni krok, aż osiągniesz zadowalający efekt pozycjonowania.
 5. Zweryfikuj, czy pozycjonowanie działa prawidłowo.

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji Smart Start:

 1. Wprowadź kontroler w bezpieczny tryb dodawania (Security S2 Authenticated).
 2. Zeskanuj kod DSK QR lub wprowadź ręcznie podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 3. Włącz napięcie sieciowe.
 4. Dioda LED zacznie migać na żółto, zaczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave ręcznie:

 1. Włącz napięcie sieciowe.
 2. Zidentyfikuj przycisk S1.
 3. Uruchom tryb dodawania (security/non-security) w kontrolerze Z-Wave (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 4. Szybko, trzykrotnie naciśnij przycisk S1.
 5. Jeśli dodajesz w trybie Security S2, zeskanuj kod DSK QR albo wprowadź podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 6. Poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 7. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

W przypadku problemu z dodaniem za pomocą klawisza S1 wykorzystaj przycisk B (umieszczony na obudowie).


Produkty z funkcją SmartStart można dodać do kontrolera Z-Wave z włączonym SmartStart, skanując kod QR Z-Wave na produkcie. Produkt SmartStart zostanie dodany automatycznie w ciągu 10 minut od włączenia w zasięgu sieci.

Wróć na górę

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.
Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca domyślne wartości wszystkich parametrów, ale nie resetuje zmierzonego zużycia energii.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 2. Zidentyfikuj przycisk S1.
 3. Uruchom tryb dodawania (security/non-security) w kontrolerze Z-Wave (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 4. Szybko, trzykrotnie naciśnij przycisk S1.
 5. Poczekaj, aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 6. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

W przypadku problemu z usunięciem za pomocą klawisza S1 wykorzystaj przycisk B (umieszczony na obudowie).

Jeśli parametr 40 włącza sceny dla potrójnego naciśnięcia S1, wyłącz to lub użyj przycisku B, aby usunąć urządzenie.

Jeśli parametr 24 ma wartość 1, to do usuwania użyj klawisza S2.

Wróć na górę

Test zasięgu

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Urządzenie posiada wbudowany mechanizm umożliwiający sprawdzenie zasięgu sieci Z-wave.

Aby przetestować zasięg głównego kontrolera:

 1. Wyłącz główne zasilanie sieciowe.
 2. Wyjmij urządzenie z puszki, aby ułatwić dostęp do przycisku B.
 3. Włącz główne zasilanie sieciowe.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść do MENU.
 5. Poczekaj, aż dioda LED zaświeci na fioletowo.
 6. Szybko zwolnij i kliknij przycisk B, aby zatwierdzić wybór.
 7. Dioda LED zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).
 8. Aby wyjść z trybu testu zasięgu, naciśnij krótko przycisk B.

Moduł może zmieniać tryb komunikacji z bezpośredniej na komunikację z użyciem routingu i odwrotnie, zwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy zasięgu komunikacji bezpośredniej.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

Dioda pulsuje w kolorze zielonym – urządzenie próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.

Dioda świeci w kolorze zielonym – urządzenie komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.

Dioda pulsuje w kolorze żółtym – urządzenie szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.

Dioda świeci w kolorze żółtym – urządzenie komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.

Dioda pulsuje w kolorze fioletowym – urządzenie próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.

Dioda świeci w kolorze czerwonym – urządzenie nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Sterowanie ręczne

Urządzenie umożliwia podłączenie przycisków do terminali S1 oraz S2. Mogą to być przyciski roletowe (monostabilne) lub bistabilne.

Przyciski te sterują podnoszeniem i opuszczaniem rolet.

Przełącznik monostabilny
Zwolnienie przycisku powoduje, że sprężyna samoczynnie odbija przycisk powodując rozłączenie.

Przełącznik bistabilny
Działa na zasadzie przełącznika, nie ma sprężyny, która odbija z powrotem po zwolnieniu przycisku.

Opis:

– przycisk podłączony do terminala S1

– przycisk podłączony do terminala S2

 • Sterowanie przyciskami roletowymi (monostabilnymi):

Naciśnięcie przycisku  inicjuje ruch w górę.

Naciśnięcie przycisku  inicjuje ruch w dół.

Jeśli roleta jest w ruchu, każdorazowe naciśnięcie jednego z przycisków spowoduje zatrzymanie rolety.

 • Sterowanie lamelkami w żaluzjach

W przypadku użycia żaluzji z uchylnymi lamelkami, jest możliwość sterowania ich kątem nachylenia używając przycisków.

Przytrzymanie przycisku inicjuje obrót w górę.

Przytrzymanie przycisku inicjuje obrót w dół.

 • Sterowanie przyciskami bistabilnym:

Przełączenie przycisku inicjuje ruch w górę.

Przełączenie przycisku inicjuje ruch w dół.

Wybranie pozycji środkowej spowoduje zatrzymanie rolety.

Wróć na górę

Sterowanie bramami

Przełącznik monostabilny
Zwolnienie przycisku powoduje, że sprężyna samoczynnie odbija przycisk powodując rozłączenie.

Urządzenie umożliwia sterowanie napędem bramy.

Silnik bramy należy podłączyć do terminali Q1 i Q2 zgodnie ze schematem podłączenia.
W przypadku sterowania bramą, do terminala S1 można podłączyć sterujący przycisk monostabilny.

Do wejścia S2 zaleca się podłączyć barierę podczerwieni, przycisk awaryjny lub dowolny mechanizm alarmowy. Przerwanie kontaktu w czujniku podłączonym do S2 zawsze zatrzyma bramę w aktualnej pozycji.

 

Sterowanie przyciskami monostabilnymi:

Naciśnięcie przycisku S1 – inicjuje ruch bramy w sekwencji:
OTWARCIE -> STOP -> ZAMKNIĘCIE -> STOP -> OTWARCIE
Rozłączenie styku S2 – powoduje zatrzymanie bramy

Automatyczne zamykanie:

 1. Po pełnym otwarciu – brama zacznie się automatycznie zamykać, po czasie określonym w parametrze 152,
 2. Po rozłączenie styku S2 – brama zacznie się automatycznie zamykać, po czasie określonym w parametrze 154.

Wróć na górę

Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji związanych z siecią Z-Wave. Aby przejść w tryb menu:

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Wyjmij urządzenie z puszki, aby ułatwić dostęp do przycisku B.
 3. Włącz napięcie sieciowe.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść do MENU.
 5. Poczeka, aż dioda LED zaświeci na odpowiedni kolor:
  • BIAŁY – start kalibracji
  • ZIELONY – reset pomiarów zużycia energii elektrycznej
  • FIOLETOWY – test zasięgu sieci Z-Wave
  • ŻÓŁTY – reset urządzenia
 6. Zwolnij i szybko kliknij przycisk B, aby zatwierdzić wybór.

Wróć na górę

Reset urządzenia do ustawień fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych.

Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych:

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Wyjmij urządzenie z puszki, aby ułatwić dostęp do przycisku B.
 3. Włącz napięcie sieciowe.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść do MENU.
 5. Poczekaj, aż dioda LED zaświeci na żółto.
 6. Szybko zwolnij i kliknij przycisk B, aby zatwierdzić wybór.
 7. Po kilku sekundach urządzenie zostanie zrestartowane, co jest zasygnalizowane przez diodę LED, która zaświeci na czerwono.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Dodatkowe funkcjonalności

Pomiar mocy i energii

Urządzenie umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci Z-Wave.

Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniając wysoką dokładność i precyzję pomiarów (+/- 1% dla obciążeń 10W-1000W).

Moc czynna – moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na pracę lub ciepło. Jednostką mocy czynnej są Waty [W].

Energia elektryczna – moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu. Najczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez odbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.

Resetowanie pomiaru energii:

Urządzenie umożliwia wykasowanie odczytów na 3 sposoby:

 1. Używając funkcji do resetowania z poziomu kontrolera Z-wave.
 2. Ręcznie, stosując następującą procedurę:
  • Wyłącz główne zasilanie sieciowe.
  • Wyjmij urządzenie z puszki, aby ułatwić dostęp do przycisku B.
  • Włącz główne zasilanie sieciowe.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść do MENU.
  • Poczekaj, aż dioda LED zaświeci na zielono.
  • Szybko zwolnij i kliknij przycisk B, aby zatwierdzić wybór.
  • Informacje o zużyciu energii zostaną wymazane.
 3. Przywracając urządzenie do ustawień fabrycznych.

Pomiar zużycia energii względem głównego licznika może się różnić o +/- 10%.

Urządzenie zapisuje okresowo (co godzinę) odczyty zużycia energii w pamięci urządzenia. Odłączenie modułu od sieci elektrycznej nie spowoduje wymazania przechowywanych informacji!

Wróć na górę

Aktywacja scen

Urządzenie może aktywować sceny w kontrolerze Z-Wave poprzez wysłanie identyfikatora sceny i atrybutu dane akcji korzystając z central Scene command class.

Domyślnie sceny nie są aktywowane, ustaw parametry 40 i 41, aby włączyć aktywację scen dla wybranych akcji.

Przycisk Akcja ID Sceny Atrybut
Przycisk podłączony do terminala S1 Naciśnięcie 1 Key Pressed 1 time
Podwójne naciśnięcie 1 Key Pressed 2 times
Potrójne naciśnięcie 1 Key Pressed 3 times
Przytrzymanie* 1 Key Held Down
Zwolnienie* 1 Key Released
Przycisk połączony do terminala S2 Pojedyncze naciśnięcie 2 Key Pressed 1 time
Podwójne naciśnięcie 2 Key Pressed 2 times
Potrójne naciśnięcie 2 Key Pressed 3 times
Przytrzymanie* 2 Key Held Down
Zwolnienie* 2 Key Released

* Niedostępne dla przycisków bistabilnych.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami w sieci Z-wave, np. Dimmerem, Switchem, Roller Shutterem, lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Urządzenie umożliwia asocjację trzech grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “Roller Shutter” jest przypisana do pozycjonowania rolety – GÓRA/DÓŁ (używa klasy Switch Multilevel).
3. grupa asocjacyjna – “Slats” jest przypisana do pozycjonowania żaluzji – GÓRA/DÓŁ (używa klasy Switch Multilevel).

Urządzenie w 2. i 3. grupie umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych lub wielokanałowych w jednej grupie asocjacyjnej, Wyjątkiem jest 1. grupa “LifeLine”, która jest zarezerwowana dla kontrolera i pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler Home Center):

 1. Przejdź do opcji urządzenia klikając na ikonę narzędzia.
 2. Wybierz zakładkę „Zaawansowane”.
 3. Kliknij przycisk „Ustawianie asocjacji”.
 4. Określ do której grupy i jakie urządzenia zasocjować.
 5. Zapisz wprowadzone zmiany.
 6. Zaczekaj na ukończenie procesu konfiguracji.

Asocjacja zapewnia bezpośredni transfer poleceń sterujących pomiędzy urządzeniami, odbywa się bez udziału głównego kontrolera i wymaga, aby powiązane urządzenie znajdowało się w bezpośrednim zasięgu.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Parametr określa rodzaj przełącznika podłączonego do wejść S1 i S2 w urządzeniu Roller Shutter 3.
Ten parametr nie jest istotny dla trybów otwierania bram (parametr 151 ustawiony na 3 lub 4). W takim przypadku przycisk działa jako monostabilny i musi być zawsze podłączony do wejścia S1.

Możliwe wartości:
0 – przełącznik monostabilny
1 – przełącznik bistabilny
2 – jeden przełącznik roletowy (przełącznik powinien zostać podłączony do S1)

Wartość domyślna: 2

Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr pozwala na zamianę wejść S1 i S2 bez faktycznej zmiany podłączonych przewodów.

Możliwe wartości:
0 – wyłączona (S1 – 1. kanał, S2 – 2. kanał)
1 – odwrócona (S1 – 2. kanał, S2 – 1. kanał)

Wartość domyślna: 0

Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr pozwala na odwrócenie działania wyjść Q1 i Q2 bez faktycznej zmiany podłączonych przewodów (np. w przypadku nieprawidłowego podłączenia).

Możliwe wartości:
0 – wyłączona (Q1 – 1. kanał, Q2 – 2. kanał)
1 – odwrócona (Q1 – 2. kanał, Q2 – 1. kanał)

Wartość domyślna: 0

Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Możliwe wartości:
1B [MSB] – Typ Powiadomienia
2B – Wartość Powiadomienia
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:
0 – brak akcji
1 – otwarcie rolet
2 – zamknięcie rolet

Wartość domyślna: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00] (wyłączona)

Wielkość parametru: 4 [bajty]

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Możliwe wartości:
1B [MSB] – Typ Powiadomienia
2B – Wartość Powiadomienia
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:
0 – brak akcji
1 – otwarcie rolet
2 – zamknięcie rolet

Wartość domyślna: [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00]

Wielkość parametru: 4 [bajty]

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Możliwe wartości:
1B [MSB] – Typ Powiadomienia
2B – Wartość Powiadomienia
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:
0 – brak akcji
1 – otwarcie rolet
2 – zamknięcie rolet

Wartość domyślna: [0x01, 0xFF, 0x00, 0x00]

Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Możliwe wartości:
1B [MSB] – Typ Powiadomienia
2B – Wartość Powiadomienia
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:
0 – brak akcji
1 – otwarcie rolet
2 – zamknięcie rolet

Wartość domyślna: [0x04, 0xFF, 0x00, 0x00]

Wielkość parametru: 4 [bajty]

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Możliwe wartości:
1B [MSB] – Typ Powiadomienia
2B – Wartość Powiadomienia
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:
0 – brak akcji
1 – otwarcie rolet
2 – zamknięcie rolet

Wartość domyślna: [0x04, 0xFF, 0x00, 0x00]

Wielkość parametru: 4 [bajty]

Parametr określa w wyniku jakich akcji urządzenie wyśle przypisany identyfikator sceny do kontrolera.

Możliwe wartości:
1 – pojedyncze kliknięcie
2 – podwójne kliknięcie
4 – potrójne kliknięcie
8 – wciśnięcie i przytrzymanie

Wartość domyślna: 0

Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa w wyniku jakich akcji urządzenie wyśle przypisany identyfikator sceny do kontrolera.

Możliwe wartości:
1 – pojedyncze kliknięcie
2 – podwójne kliknięcie
4 – potrójne kliknięcie
8 – wciśnięcie i przytrzymanie

Wartość domyślna: 0

Wielkość parametru: 1 [bajty]

Parametr określa czy mierzona wartość poboru mocy ma zawierać moc pobieraną przez moduł.

Możliwe wartości:
0 – funkcja nieaktywna
1 – funkcja aktywna

Wartość domyślna: 0

Wielkość parametru: 1 [bajty]

Minimalna zmiana mocy aktywnej (względem poprzedniego raportu), która spowoduje wysłanie nowego raportu do kontrolera.
Dla obciążeń poniżej 50W ten parametr nie jest istotny. W takim przypadku, raporty są wysyłane co zmianę o min. 5W.
Raportowanie mocy odbywa się nie częściej niż co 30 sekund.

Możliwe wartości:
0 – raporty są wyłączone
1-500 (1-500%) – zmiana mocy w procentach

Wartość domyślna: 15 (15%)

Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa w jakim przedziale czasowym jest wysyłane okresowe raportowanie mocy i nie jest to zależne od zmiany mocy (parametr 61).

0 – raporty okresowe są wyłączone
30-32400 (30-32400s) – interwał raportów

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Wielkość parametru: 2 [bajty]

Minimalna zmiana pobranej energii (względem poprzedniego raportu), która spowoduje wysłanie nowego raportu do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty są wyłączone
1-500 (0.01 – 5 kWh) – zmiana energii

Wartość domyślna: 10 (0.1 kWh)

Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa w jakim przedziale czasowym jest wysyłane okresowe raportowanie energii. Okresowe raportowanie nie jest zależne od zmiany pobranej energii (parametr 65).

Możliwe wartości:
0 – raporty okresowe są wyłączone
30-32400 (30-32400s) – interwał raportów

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Wielkość parametru: 2 [bajty]

Zamiana wartości parametru na 2 spowoduje, że urządzenie wejdzie w tryb kalibracji. Parametr jest istotny tylko wtedy, kiedy roleta jest skonfigurowana do działania w trybie pozycjonowania (parametr 151 ustawiony na 1, 2 lub 4).

Możliwe wartości:
0 – urządzenie nie jest skalibrowane
1 – urządzenie jest skalibrowane
2 – wymuś kalibrację urządzenia

Wartość domyślna: 0

Wielkość parametru: 1 [bajty]

Parametr służy do ustawienia odpowiedniego trybu pracy tak, aby działało zgodnie z podłączonym urządzeniem.

Możliwe wartości:
1 – roleta z pozycjonowaniem
2 – żaluzje z pozycjonowaniem
3 – brama bez pozycjonowania
4 – brama z pozycjonowaniem
5 – roleta z wbud. sterownikiem
6 – roleta z wbud. sterownikiem (impulsowa)

Wartość domyślna: 1

Wielkość parametru: 1 [bajty]

W przypadku żaluzji (parametr 151 ustawiony na 2), parametr ten określa czas pełnego obrotu lamelek.
W przypadku napędu bramy (parametr 151 ustawiony na 3 lub 4), parametr ten określa czas, po którym brama zacznie się automatycznie zamykać (jeśli ustawione na 0, brama nie będzie się zamykać).
W przypadku ustawienia innego trybu, parametr ten jest ignorowany.

Możliwe wartości:
0-90000 (0 – 900s, co 0.01s) – czas obrotu

Wartość domyślna: 150 (1.5s)

Wielkość parametru: 4 [bajty]

W przypadku żaluzji (parametr 151 ustawiony na 2), parametr określa pozycjonowanie lamelek w różnych pozycjach.
W przypadku ustawienia innego trybu, parametr ten jest ignorowany.

Możliwe wartości:
0 – lamelki wracają do zadanej pozycji tylko przy sterowaniu z centralki
1 – lamelki wracają do zadanej pozycji tylko przy sterowaniu z centralki, sterowaniu przyciskiem monostabilnym, lub po osiągnięciu krańcówki
2 – lamelki wracają do zadanej pozycji tylko przy sterowaniu z centralki, sterowaniu przyciskiem monostabilnym, po osiągnięciu krańcówki, lub po otrzymaniu ramki kontrolnej (Switch Multilevel Stop)

Wartość domyślna: 1

Wielkość parametru: 1 [bajty]

W przypadku rolet (parametr 151 ustawiony na 1, 2, 5, lub 6), parametr ten określa czas, po którym silnik zostanie zatrzymany po osiągnięciu krańcówek.
W przypadku napędu bramy (parametr 151 ustawiony na 3 lub 4), parametr ten określa czas, po którym otwarta brama zacznie się zamykać (jeśli ustawione na 0, brama się nie zamknie).

Możliwe wartości:
0-600 (0 – 60s) – czas

Wartość domyślna: 10 (1s)

Wielkość parametru: 2 [bajty]

Próg mocy, który uznany zostaje jako zadziałanie krańcówki.

Możliwe wartości:
0 – osiągnięcie krańcówki nie zostanie wykryte
1-255 (1-255W) – interwał raportowania

Wartość domyślna: 10 (10W)

Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej górnej pozycji.
Dla trybów z pozycjonowaniem, wartość jest automatycznie ustawiana podczas kalibracji, jeśli nie, to musi zostać ustawiona ręcznie.

Możliwe wartości:
1-90000 (0.01 – 900.00s, co 0.01s) – czas przejazdu

Wartość domyślna: 6000 (60s)

Wielkość parametru: 4 [bajty]

Parametr określa czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej dolnej pozycji.
Dla trybów z pozycjonowaniem, wartość jest automatycznie ustawiana podczas kalibracji, jeśli nie, to musi zostać ustawiona ręcznie.

Możliwe wartości:
1-90000 (0.01 – 900.00s, co 0.01s) – czas przejazdu

Wartość domyślna: 6000 (60s)

Wielkość parametru: 4 [bajty]

Wróć na górę